Öğrenci Disiplin Soruşturmaları

    2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanunu’nun  54’üncü  maddesinde  öğrenci  disiplin soruşturmasına  ilişkin  esaslar  belirlenmiştir.  Anılan Kanun’un  65’inci maddesinin a fıkrasının (9) bendine göre; “öğrencilerin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri ve disiplin kurullarının teşkili ve çalışması ile ilgili hususlar” Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Söz konusu yetkiye dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretim kurumlarında eğitim–öğretim gören öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disiplin cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruşturması,  disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esasları bu Yönetmelikte gösterilmiştir.

Bu rehber, öğrenci disiplin soruşturmasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlara ilişkin açıklamalar ve yazışma örnekleri içermekte olup, disiplin amirlerinin ve soruşturmacıların, soruşturmanın her aşamasında Yönetmeliği okumaları ve buna göre işlem yapmaları gerekmektedir.

Soruşturma rehberi ve yazışma önrekleri
1-Soruşturmada Dikkat Edilecek Hususlar ! 
2-Soruşturma emri
3-Tanıklar için ifadeye çağrı yazısı
4-Soruşturulan için ifade istem yazısı
5-İfade tutanağı tanıklar için
6-İfade tutanağı şikayetçi için
7-İfade tutanağı  şüpheli
8-Disiplin cezası araştırma yazısı
9-Ek süre talep yazısı
10-Ek süre verilmesine ilişkin yazı
11-Soruşturma raporu
12-Soruşturma sonucu
13-Soruşturma sonucu kurul kararının bildirilmesi


 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

    Ulaşmak İçin Tıklayınız.